Algemene gebruiksvoorwaarden

Het is voor iedereen mogelijk een camper of caravan aan te bieden op bodvandedealer.nl. Wij hebben hiervoor duidelijke spelregels opgesteld. Dat betekent dat de gebruikersvoorwaarden van bodvandedealer.nl op u van toepassing zijn op het moment dat u gebruik maakt van onze dienst. Wij raden u dan ook aan om deze gebruikersvoorwaarden goed door te lezen.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 • Bodvandedealer.nl is een product van Internet Service Nederland B.V.
 • Bodvandedealer.nl is slechts een platvorm waar aanbieders en inkopers bij elkaar gebracht worden.
 • Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die op de juiste wijze een object ter verkoop aanbiedt.
 • Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die op de juiste wijze een object ter verkoop aanbiedt.
 • Bieder: een bedrijf die deel uitmaakt van het dealernetwerk van bodvandedealer.nl. Dit kunnen zijn merkdealers, universele dealers en inkoopbedrijven gespecialiseerd in export.
 • Inkoper: een bedrijf die deel uitmaakt van het dealernetwerk van bodvandedealer.nl. Dit kunnen zijn merkdealers, universele dealers en inkoopbedrijven gespecialiseerd in export.
 • Bod: een door een dealer op de juiste wijze geboden bedrag inclusief btw, exclusief opgeld of andere bijkomende kosten.
 • Object: een kampeermiddel
 • Opgeld: het percentage wat u bij betaalt bij verkoop.

Artikel 2: Object aanbieden

 • De aanbieder is verantwoordelijk voor het correct invoeren, omschrijven en fotograferen van het object.
 • Voor de juistheid en volledigheid van het ingevoerde object wordt niet in gestaan door bodvandedealer.nl.
 • Het is niet toegestaan om foto’s te gebruiken die niet recent zijn, geen betrekking hebben op het aangeboden product of misleidend kunnen zijn.
 • Het is niet toegestaan om gelijktijdig uw object meerdere keren aan te bieden op de website van bodvandedealer.nl.
 • Het is niet toegestaan in uw productomschrijving contactgegevens op te nemen.
 • Bodvandedealer.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik van het platform aan zowel bieder als aanbieder.

Artikel 3: Wijze van bieden

 • Er kan slecht op ieder object afzonderlijk worden geboden.
 • Een bieding kan uitsluitend via het platform van bodvandedealer.nl plaatsvinden.
 • Een bieding kan alleen worden uitgebracht door dealers die aangesloten zijn bij het dealernetwerk van bodvandedealer.nl.
 • De bieding is exclusief opgeld en eventuele andere bijkomende kosten anders dan de aanschaf van het object.
 • Een bod is een bedrag inclusief btw wanneer het object wordt aangeboden door een particulier. Indien een bedrijf een object aanbiedt dan is een bod een bedrag exclusief btw. Bij het bieden wordt duidelijk aangegeven of er geboden moet worden inclusief of exclusief btw.
 • Voor de ontvangst van de bieding geldt het tijdstip van ontvangst zoals geregistreerd door bodvandedealer.nl.
 • Bodvandedealer.nl is niet aansprakelijk indien de bieder als gevolg van een computerstoring, storingen aan hard- of software, dan wel andere omstandigheden in welke aard dan ook, geen bod kan of heeft kunnen uitbrengen.
 • Te laat ontvangen biedingen zijn ongeldig.
 • De bieder is op het moment dat zijn bieding is ontvangen bij bodvandedealer.nl onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn bieding gebonden.
 • Indien binnen 10 minuten van de oorspronkelijke eindtijd een nieuw bod wordt uitgebracht, wordt de oorspronkelijke eindtijd verlengd met 10 minuten. Een verlening kan zich herhalen todat er geen bod meer gedaan wordt geplaatst waarna de veiling van dit object definitief sluit.

Artikel 4: Opgeld, btw, bpm, overschrijvingskosten etc.

 • Boven het bedrag wat is geboden is de koper opgeld verschuldigd aan bodvandedealer.nl volgens het percentage van het geboden bedrag zoals dit is vermeld bij de bieding.
 • Het opgeld wordt berekend over het geaccepteerde bod, bij een lagere inkoopprijs wordt het opgeld niet herberekend.
 • De koopprijs bestaat uit het geboden bedrag vermeerderd met het opgeld.
 • Alle overige bijkomende kosten zijn voor rekening van de koper.
 • Het geboden bedrag is een bedrag inclusief btw.

Artikel 5: Aanvaarding

 • Indien een aanbieder akkoord gaat met het voorgestelde bod is de aanbieder onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn verkoop gebonden.
 • Indien het object bij overdracht in een andere staat is dan omschreven en gefotografeerd of in geval van verborgen gebreken heeft de bieder de mogelijkheid zijn bod in te trekken of een aangepast voorstel te doen.
 • Afspraken over levering en betaalwijze dient door de koper en verkoper separaat te worden afgestemd.

Artikel 6: Garanties

 • Wij kunnen u niet garanderen dat onze dienst bodvandedealer.nl altijd zal voldoen aan uw verwachtingen.
 • Ook kunnen wij niet garanderen dat de dienst en website foutloos functioneert en er altijd toegang tot de dienst en website is.
 • Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 • Bodvandedealer.nl voert geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud en omschrijving van het geboden product, de veiligheid of de rechtmatigheid, de juistheid en bevoegdheid van gebruikers om producten te verkopen en te kopen en geeft daarover geen garanties.

Artikel 7: Beperking aansprakelijkheid bodvandedealer.nl

 • Bodvandedealer.nl is geen partij bij de overeenkomst die tussen aanbieder en bieder tot stand komt.
 • Aanbieders en bieders dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.
 • Wij sluiten zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door:
  • gebruik te maken van de diensten van bodvandedealer.nl,
  • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website,
  • onjuiste informatie van het geboden object,
  • afname van gekochte objecten via de website,
  • of wijzigingen in de diensten van bodvandedealer.nl of wijzigingen in of op de website.
 • Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de totale vergoeding van het opgeld die de koper aan bodvandedealer.nl heeft betaald.

Artikel 8: Wijzigingen van de diensten en de website

Bodvandedealer kan de website of delen daarvan te allen tijden wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

Artikel 9: Slotbepaling

Heeft u vragen over de gebruikers voorwaarden van bodvandedealer.nl dan kunt u contact opnemen met Internet Service Nederland B.V. bereikbaar op telefoonnummer 079-3429499 of per mail info@isn.nl